PRIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÚ VÝUKU 2024 DIEŤA

  Týmto záväzne prihlasujem:


  Účastník nesie zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov a informácií v prihláške. Akékoľvek chyby alebo nejasnosti môžu ovplyvniť jeho/jej účasť na lyžiarskom kurze.
  Účastník súhlasí s tým, že uhradí poplatok za kurz v deň začatia, platbou v hotovosti.
  V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť niektorého z výjazdov, z dôvodu vlastnej choroby alebo iných osobných dôvodov, je povinný o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa aspoň deň pred dátumom výjazdu. Zároveň berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie peňazí za neabsolvovanú výuku.
  Vo výnimočných prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmeny v programe kurzu, vrátane termínov, miest a programových bodov. Účastník bude informovaný o týchto zmenách včas.
  V prípade zrušenia kurzu/výjazdu zo strany prevádzkovateľa (organizátora), má účastník nárok na vrátenie alikvotnej čiastky poplatku, ktorý už uhradil.
  Účastník súhlasí s dodržiavaním všetkých ďalších podmienok uvedených v informačných materiáloch a prípadných dodatočných pokynoch prevádzkovateľa. Tieto podmienky sú vypracované s cieľom zaistiť jasné a spravodlivé podmienky pre účastníkov kurzu a zároveň chrániť záujmy prevádzkovateľa kurzu.

  Súhlasím s podmienkami

  Informácie o spracovávaní osobných údajov

  podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a ust. §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane   osobných údajov

  1. Údaje o prevádzkovateľovi – Lyžiarska škola PT Ski, Výstavná 647/21, 949 01 Nitra, info@ptski.sk, +421 918 323 448 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
  2. Zodpovedná osoba – Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu
  3. Účely spracúvania a právny základ spracúvania – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom evidencie dieťaťa ako účastníka víkendovej výuky lyžovania a následné uskutočnenie lyžiarskej výuky a za účelom ochrany života a zdravia dieťaťa (prípadné poskytnutie osobných údajov lekárovi v prípade úrazu). Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a Prevádzkovateľ (zmluva o víkendovej výuke lyžovania)
  4. Kategórie príjemcov osobných údajov – zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby, ktoré budú vykonávať činnosť pre Prevádzkovateľa na základe obchodnoprávneho alebo občianskoprávneho vzťahu (vždy len v nevyhnutnom rozsahu)
  5. Prenos údajov do tretích krajín – neuvažuje sa
  6. Doba uchovávania – minimálne po dobu trvania výuky a v prípade, ak budú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu, tak po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve ( v súčasnosti 10 rokov)
  7. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pretože bez poskytnutia osobných údajov by nebolo možné vyplniť prihlášky a evidovať dieťa ako účastníka lyžiarskej výuky. Ak by osobné údaje poskytnuté neboli, nie je možné, aby dieťa lyžiarsku výuku absolvovalo
  8. Poučenie o právach – osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú („dotknutá osoba“) má právo kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sa mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovávaním osobných údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môže tak urobiť u prevádzkovateľa emailom info@ptski.sk ,alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Lyžiarskej školy PT Ski
  9. PT Ski bude zverejňovať fotografie z akcií na web stránke PTSKI.SK Facebook stránke PT Ski a Instagrame pt_ski. V prípade ak si neželáte aby ste boli uverejnený na fotografii kontaktujte nás na info@ptski.sk